مدیران دانشکده خبر

محمدحسن جعفری 83-84
کیومرث اشتریان 81-83
محمد خدابخشی 77-78
حبیب اله سنگ تراش 76-77 78-81
روح اله احمدزاده کرمانی 86-87
مهری رفعتی 86-87
محموداحمدی افزادی 85-86 92-97
محمدعلی حقیقی 84-85
قاسم فرج الهی 87-92
محمدعلی زکریایی 97-98