اجرای دوره‌های مهارتی کوتاه مدت در مراکز غیر علمی کاربردی دانشگاه جامع توسعه می یابد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در چهل و یکمین کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی از پذیرش امکان ثبت درخواست برای متقاضیان اجرای دوره‌های کوتاه مدت (از میان مراکز غیر علمی کاربردی) حداکثر در سقف هفتاد نفر خبر داد.
در چهل و یکمین کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی که با حضور دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدیرکل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت و دیگر اعضای حقوقی این کارگروه، برگزار شد، 12 تقاضای اجرای دوره های کوتاه مدت مطرح و با 9 عنوان دوره موافقت شد.
معاون آموزشی و رئیس کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی در این خصوص گفت: در این نشست با کلیات قرارداد همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت فی‌مابین مراکز آموزش علمی کاربردی دارای اساسنامه، با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی اجرای دوره، براساس موافقت کمیته استانی و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه موافقت و مقرر شد در مواردی که به تشخیص معاونت آموزشی، دفتر آموزش‌های کوتاه مدت و یا کارگروه مربوطه دانشگاه جامع علمی کاربردی، ضرورت انجام بازدید نظارتی از محل آموزش و محیط کار متقاضیان اجرای دوره وجود داشت، اقدام لازم با هماهنگی واحد استانی مربوطه انجام شود.